Bảng Giá Hosting: máy chủ vietnam

DV1
5,000đ30 ngày
 • Dung Lượng: 230 MB
 • Băng Thông: không giới hạn
 • Miễn Phí Chứng Chỉ SSL
 • Miền Khác: không giới hạn
 • Miền Bí Danh: không giới hạn
 • Các Thông Số Khác: Không Giới Hạn
 • Vị Trị Máy Chủ: vietnam
 • Backup: Hằng Ngày
DV2
7,000đ30 ngày
 • Dung Lượng: 370 MB
 • Băng Thông: không giới hạn
 • Miễn Phí Chứng Chỉ SSL
 • Miền Khác: không giới hạn
 • Miền Bí Danh: không giới hạn
 • Các Thông Số Khác: Không Giới Hạn
 • Vị Trị Máy Chủ: vietnam
 • Backup: Hằng Ngày
DV3
11,000đ30 ngày
 • Dung Lượng: 600 MB
 • Băng Thông: không giới hạn
 • Miễn Phí Chứng Chỉ SSL
 • Miền Khác: không giới hạn
 • Miền Bí Danh: không giới hạn
 • Các Thông Số Khác: Không Giới Hạn
 • Vị Trị Máy Chủ: vietnam
 • Backup: Hằng Ngày
DV4
17,000đ30 ngày
 • Dung Lượng: 900 MB
 • Băng Thông: không giới hạn
 • Miễn Phí Chứng Chỉ SSL
 • Miền Khác: không giới hạn
 • Miền Bí Danh: không giới hạn
 • Các Thông Số Khác: Không Giới Hạn
 • Vị Trị Máy Chủ: vietnam
 • Backup: Hằng Ngày
DV5
25,000đ30 ngày
 • Dung Lượng: 1,400 MB
 • Băng Thông: không giới hạn
 • Miễn Phí Chứng Chỉ SSL
 • Miền Khác: không giới hạn
 • Miền Bí Danh: không giới hạn
 • Các Thông Số Khác: Không Giới Hạn
 • Vị Trị Máy Chủ: vietnam
 • Backup: Hằng Ngày
DV6
31,000đ30 ngày
 • Dung Lượng: 2,000 MB
 • Băng Thông: không giới hạn
 • Miễn Phí Chứng Chỉ SSL
 • Miền Khác: không giới hạn
 • Miền Bí Danh: không giới hạn
 • Các Thông Số Khác: Không Giới Hạn
 • Vị Trị Máy Chủ: vietnam
 • Backup: Hằng Ngày
DV7
36,000đ30 ngày
 • Dung Lượng: 2,600 MB
 • Băng Thông: không giới hạn
 • Miễn Phí Chứng Chỉ SSL
 • Miền Khác: không giới hạn
 • Miền Bí Danh: không giới hạn
 • Các Thông Số Khác: Không Giới Hạn
 • Vị Trị Máy Chủ: vietnam
 • Backup: Hằng Ngày
DV8
43,000đ30 ngày
 • Dung Lượng: 3,200 MB
 • Băng Thông: không giới hạn
 • Miễn Phí Chứng Chỉ SSL
 • Miền Khác: không giới hạn
 • Miền Bí Danh: không giới hạn
 • Các Thông Số Khác: Không Giới Hạn
 • Vị Trị Máy Chủ: vietnam
 • Backup: Hằng Ngày
DV8
60,000đ30 ngày
 • Dung Lượng: 5,000 MB
 • Băng Thông: không giới hạn
 • Miễn Phí Chứng Chỉ SSL
 • Miền Khác: không giới hạn
 • Miền Bí Danh: không giới hạn
 • Các Thông Số Khác: Không Giới Hạn
 • Vị Trị Máy Chủ: vietnam
 • Backup: Hằng Ngày

Bảng Giá Hosting: máy chủ singapore

SG1
2,000đ30 ngày
 • Dung Lượng: 200 MB
 • Băng Thông: không giới hạn
 • Miễn Phí Chứng Chỉ SSL
 • Miền Khác: không giới hạn
 • Miền Bí Danh: không giới hạn
 • Các Thông Số Khác: Không Giới Hạn
 • Vị Trị Máy Chủ: singapore
 • Backup: Không Có
SG2
4,000đ30 ngày
 • Dung Lượng: 400 MB
 • Băng Thông: không giới hạn
 • Miễn Phí Chứng Chỉ SSL
 • Miền Khác: không giới hạn
 • Miền Bí Danh: không giới hạn
 • Các Thông Số Khác: Không Giới Hạn
 • Vị Trị Máy Chủ: singapore
 • Backup: Không Có
SG3
6,000đ30 ngày
 • Dung Lượng: 600 MB
 • Băng Thông: không giới hạn
 • Miễn Phí Chứng Chỉ SSL
 • Miền Khác: không giới hạn
 • Miền Bí Danh: không giới hạn
 • Các Thông Số Khác: Không Giới Hạn
 • Vị Trị Máy Chủ: singapore
 • Backup: Không Có
SG4
8,000đ30 ngày
 • Dung Lượng: 800 MB
 • Băng Thông: không giới hạn
 • Miễn Phí Chứng Chỉ SSL
 • Miền Khác: không giới hạn
 • Miền Bí Danh: không giới hạn
 • Các Thông Số Khác: Không Giới Hạn
 • Vị Trị Máy Chủ: singapore
 • Backup: Không Có
SG5
10,000đ30 ngày
 • Dung Lượng: 1,000 MB
 • Băng Thông: không giới hạn
 • Miễn Phí Chứng Chỉ SSL
 • Miền Khác: không giới hạn
 • Miền Bí Danh: không giới hạn
 • Các Thông Số Khác: Không Giới Hạn
 • Vị Trị Máy Chủ: singapore
 • Backup: Không Có
SG6
12,000đ30 ngày
 • Dung Lượng: 1,200 MB
 • Băng Thông: không giới hạn
 • Miễn Phí Chứng Chỉ SSL
 • Miền Khác: không giới hạn
 • Miền Bí Danh: không giới hạn
 • Các Thông Số Khác: Không Giới Hạn
 • Vị Trị Máy Chủ: singapore
 • Backup: Không Có